která se bude konat dne 20. června 2019 ve 13:30 hodin
v zasedací místnosti ředitele v sídle firmy
 
 
 
 
Program jednání:
 
1.      Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2.      Volba orgánů valné hromady
3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku
4.      Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
5.      Projednání a schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018 za účetní období kalendářního roku 2018
6.      Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2018
7.      Projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období kalendářního roku 2018
8.      Závěr
 
 
Organizační pokyny:
 
Registrace akcionářů akciové společnosti ANTREG,a.s. bude probíhat od 12:00 do 13:15 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře kromě tohoto předloží písemnou úředně ověřenou plnou moc. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách.
 
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií v souladu se stanovami společnosti.
 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Řádná účetní závěrka za rok 2018 bude pro akcionáře k nahlédnutí od 20. 5. 2019 vždy v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin v sídle společnosti v oddělení EŘ (tel. 517314231).
 
Zápis z valné hromady bude vyhotoven do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady a bude bez zbytečného odkladu zaslán nebo osobně předán akcionářům.
 
 
Návrhy usnesení k bodům programu a jejich zdůvodnění
 
1.   Návrh usnesení:     Zahájení valné hromady předsedkyní představenstva, kontrola počtu přítomných akcionářů a počtu hlasů.
      Odůvodnění:           Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Hlasování se řídí Stanovami společnosti, čl. 8 d).
 
2.   Návrh usnesení:    Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
      Odůvodnění:           Valná hromada volí orgány v souladu s § 422 ZOK.
 
3.   Návrh usnesení:    Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
      Odůvodnění:           V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 je valné hromadě předkládána zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy, která je pro akcionáře k nahlédnutí současně s řádnou účetní závěrkou za rok 2018.
 
4.   Návrh usnesení:    Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní                činnosti včetně doporučení ke schválení řádné účetní závěrky společnosti                         a návrhu  na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
      Odůvodnění:           V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky za rok 2018 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala stavem společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2018, seznámila se s výrokem  auditora k  účetní závěrce a také projednala návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018  včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2018 předloženého představenstvem.      
 
 
 
 
5.   Návrh usnesení:    Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.
      Odůvodnění:           Po provedeném auditu účetní závěrky a v souladu s § 421 ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018  za účetní období kalendářního roku 2018. Účetní závěrka včetně zprávy auditora je součástí výroční zprávy za rok 2018 a je pro akcionáře k nahlédnutí v oddělení EŘ  dle organizačních pokynů.
 
6.   Návrh usnesení:    Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018.
      Odůvodnění:           V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 je valné hromadě předkládána ke schválení i výroční zpráva za rok 2018. Povinné obsahové  náležitosti výroční zprávy jsou dodrženy a součástí výroční zprávy zároveň jsou:
                                            -     Řádná účetní závěrka za rok 2018
                                            -     Zpráva auditora
                                            -     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
                                                  za rok 2018
                                            -     Zpráva dozorčí rady
                                            -     Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
                                            -     Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
 
7.   Návrh usnesení:    Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření dle návrhu                              představenstva.
      Odůvodnění:          V souladu s § 421 ZOK valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření společnosti. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 je součástí výroční zprávy.

                                                                         
 
Ve Vyškově dne 20. 5. 2019
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Představenstvo akciové společnosti
                                                                ANTREG,a.s.